રાજકોટ : પોલીસ અટકાયતમાં કોંગ્રેસ દ્વારા ધરણાં રામધૂન