વાંકાનેરના ઢુવા પાસે આવેલ નેશનલ હાઈવે પરનો બ્રિજ ખુલ્લો મુકાયો..જુઓ સમગ્ર બ્રિજનો આકાશી નજારો