નવા રણુજા નાકરાવાડી નો મેળો રાજકોટ ગુજરાત જાહેર આમંત્રણ.....