નથી જોઈ તમારા જેવી સુરત તમે છો મારા મન મંદિર ની મુરત