સુરત ૧૨મો પાટોત્સવ & ભગવાન સ્વામિનારાયણ મંદિર નિર્માણ કથા