હીરા ખોવાયેલા મળ્યા/ડોક્ટરે કહ્યું હવે જીવે તો જીવે/દારૂ,9/6/19