આજના યુગમાં નવરાત્રી માત્ર નામ પુર્તિ રહી ગયેલ છે.