સુરત સેર નો ગરાસીયો... લોકગીત ની મોજ, લોકગાયક: વસંતી બારોટ