હાર્દિક પટેલ ની હાલત જોવા જેવી થઈ છે.. ના ઘરનો ના ઘાટનો...