શું સુરતમાં પટેલોનો દસકો પૂરો થવા તરફ જઈ રહ્યો છે?