ગિરનારના સાનિધ્યમાં બોરદેવી જવાના રસ્તે એક સિંહણ તેના સાવ નાના બચ્ચાઓ સાથે ટહેલવા નીકળી , .