ગઈ કાલે, દક્ષિણ આફ્રિકા, ટોગોમાં, આકાશમાંથી પાણી સીધુ જમીન પર પડ્યું. તે અદભૂત દ્રશ્ય છે 👇👇👇