11-6-2019 સુરત પાલિકાની સામાન્ય સભામાં વિપક્ષે જવાબદારોને ફાંસી આપવાની માંગ કરી