ખટોદરા, અડાજણ, મહિધરપુરા, લિંબાયત અને કાપોદ્રામાં સ્નેચરોને આતંક