સુરત : ગાંધી ગર્વમેન્ટ એન્જીનીયરીંગ કોલેજમાં સાપ્તાહિક તાલીમનું આયોજન કરાયું