જામનગર-ભારતીય મજુર સંઘ અને આંગણવાડી મહિલાઓ દ્વારા ધરણા યોજીય