વીજળીના કડાકા સાથે સુરત શહેરમાં મેઘરાજાનું આગમન _ gujarat 24 news