સુરતના ગણેશ બીચ અને ગોલ્ડન બીચને બંધ કરાવયા, આગામી 15 તારીખ સુધી બીચ બંધ રહેશે