ઓમ કારેશ્વર ની નદીમાં 6 યુવક ડૂબેયા જેમાંથી4 ને બચાવી લીવાય 2 ના મોત