સુરત વડોદરા વચ્ચેની 6 મેમુ રદ, 3 ટ્રેન આંશિક રદ, 9 ટ્રેન મોડી પડશે