samaiyu v22/210319 "mara punya tano nhi par re, bhavguru aavya re...".