1.sadguru nirkhya... 2.chhidrapurima... 3.aatam darshya... 4.jogi banya...".