"jata phela tme jani re lejo, pachhalthi pstasho...".