bhajan v14tx/170619 "guruji vina maru koi nahi sangathiji...".