ઉમેદવાર રંજનબેન ભટ્ટ ની લોક સંપર્ક ફેરણી અકોટા વિધાનસભાના ઇલેકશન વોર્ડ નંબર ૧૩ માં યોજાઈ