વડોદરા : સુકી રોટલી ખાજો,ભાજપનો મેનિફેસ્ટો : સિદ્ધાર્થ પટેલ.