પાણીની સમસ્યાથી ત્રસ્ત મહિલાઓ વડોદરા સેવાસદનમાં પહોંચી