જૈન એલર્ટ ગ્રુપ ઓફ વડોદરા નિઝામપુરા દ્વારા આખો મહિનો રાહદારિઓને છાશ અને શરબતનું વિતરણ