દમણ ઃ પ્રાથમિક શાળામાં નરેન્દ્ર મોદીના જન્મ દિનના ઉજવણી